top of page

Pensionsfrågor

Företagets pensioner är en otroligt viktig komponent gällande ersättning till bolagets anställda, med särskild hänsyn till att det en av de största kostnaden efter lönekostnaden. Det är viktigt att man ser och är medveten om att det är ett kraftigt konkurrensmedel för att attrahera och behålla den kompetenta personal som finns på marknaden.

Genom att anlita oss får ni en oberoende specialist som kan vara ett värdefullt och viktigt stöd i frågor av strategisk karaktär eller finansiellt i förhållande till de HR-frågor som man hanterar i bolagen.

Oberoende och kompetent stöd kring företagets pensioner är viktigt, särskilt med tanke på att pensioner är en stor del av företagets fasta kostnad. Dessutom har pensionsvillkoren med tiden blivit ett konkurrensmedel när det gäller att attrahera och behålla medarbetare.

Ni är välkommen att anlita oss när det gäller diskussioner av komplex karaktär eller vid mer akuta situationer.

Vi erbjuder hjälp när det gäller t ex:

* Chefspensionsplaner

* Pensionspolicy´s

* Utvärdering av pensionsplaner

* Pensionsfrågor när det gäller förvärv eller sammanslagningar

* Stöd i upprättandet av Pensionsnoten eller Noten för ledande befattningshavares ersättningar i Årsredovisningen

* Upphandlingsstöd

* Diskussioner ur ett pensionsperspektiv vid neddragningar

Pension Committee – När det gäller pensionsfrågorna inom bolagen finns det oftast inte en tydlig ägare till dessa frågor, ska de ligga inom Finans eller inom HR för att få ett helhetsgrepp om alla förekommande pensionsfrågor. Det är många gånger så att utfästelser mm upprättas inom HR men att finansieringen sköts av Finans utan riktig dialog mellan HR och Finans. Ett sätt att komma tillrätta med detta är att sätta upp en Pension eller Benefit Committee som blir det sammanhållande organet gällande Bolagets/Koncernens pensionsfrågor.

Pensioner blir mer och mer aktuella, både ifrån de anställda och från Bolaget. Genom ett samarbete mellan involverade enheter så kan man få en bättre förståelse och bättre kontroll på både processer och lagstiftning/bokföring. Genom detta tydliggörs ansvarsområdena och vart besluten behöver ligga för att governance frågorna sköts på ett tillförlitligt sätt. Det gör att allt blir effektivare och risken för fel kan nästan elimineras.

I och med att de flesta företag blir mer och mer globala krävs det mer information för att kunna ta bra strategiska beslut gällande de nationella pensionsfrågorna och de strategiska globala pensionsfrågorna.

bottom of page